Hopp til hovedinnhold

Opphør og tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap

9 ressurser

Utlendingsmyndighetene kan trekke tilbake flyktningstatus og oppholdstillatelse i Norge av to ulike årsaker. Ved tilbakekall blir oppholdstillatelsen trukket tilbake fordi UDI mener den er bygget på uriktige opplysninger eller ufullstendige opplysninger (f.eks. om opprinnelsesland, beskyttelsesbehov). Ved opphør blir oppholdstillatelsen trukket tilbake fordi UDI mener at årsaken til at personen fikk den ikke lenger er til stede (f.eks. at situasjonen i opprinnelseslandet har forbedret seg).

Personer som er dømt for alvorlige kriminelle handlinger, kan miste oppholdstillatelsen og bli utvist fra Norge. Det samme gjelder dersom UDI finner ut at en person har begått krigsforbrytelser. Personer med flyktningstatus kan også miste oppholdstillatelsen dersom de har vært på reise til hjemlandet. Her vil årsaken til reisen være avgjørende. Under visse vilkår kan også norsk statsborgerskap tilbakekalles.

I ressursene på denne siden finner du mer informasjon om opphør og tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Nettside

Tilbakekall av norsk statsborgerskap

Beskrivelse: Norsk statsborgerskap kan trekkes tilbake hvis det er bygget på uriktige opplysninger, og det ikke vil være et uforholdsmessig inngrep overfor personen selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

PDF

Kan asylstatus opphøre fordi internflukt blir mulig?

Beskrivelse: Høyesteretts dom HR-2021-203-A («Farida II») er en kontroversiell og prinsipielt viktig dom for utlendingsretten, om når en retur regnes som trygt. Er internfluktalternativet relevant ved vurdering av opphør av flyktningstatus?

Nettside

Tilbakekalls- og opphørssaker i UNE

Beskrivelse: Informasjon om UNEs saksbehandling av tilbakekalls- og opphørssaker, bl.a. hvilke momenter som vurderes, stornemndvedtak og rettsavgjørelser.