Hopp til hovedinnhold

Hva innebærer det å få avslag?

Dersom UDI vurderer at en asylsøker ikke har rett til beskyttelse eller oppfyller kravene for opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, gis et avslag på asylsøknaden. Enslige mindreårige asylsøkere som UDI vurderer ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg i hjemlandet, kan gis midlertidig opphold frem til de fyller 18 år.

Avslag kan påklages til UNE. Asylsøkere kan vanligvis oppholde seg lovlig i Norge fram til UNE har behandlet saken. Dersom vedtaket opprettholdes, regnes det som et endelig avslag. Asylsøkeren kan fremme en omgjøringsbegjæring dersom det er nye vesentlige opplysninger i saken. Asylsøkere som er uenig i vedtak fra UDI og UNE har en prinsipiell mulighet til å prøve sin sak i rettssystemet. Denne muligheten er i realiteten svært begrenset, da de færreste asylsøkere har råd til å betale dette.

Ved avslag gis også en utreisefrist. Personen kan reise på egen hånd, eller søke frivillig assistert retur med International Organization for Migration (IOM). Dersom vedkommende ikke forlater Norge innen utreisefristen, har han eller hun ikke lenger lovlig opphold i landet, og regnes som papirløs (irregulær migrant). Uten lovlig opphold har man begrensede rettigheter, og risikerer interneres og uttransportert av politiet (tvungen retur). Under visse betingelser kan man også ende opp uten lovlig opphold ved tilbakekall eller opphør av midlertidige oppholdstillatelser, eller ved at det fattes et utvisningsvedtak.

I filmen forteller Aamer om frykten for å få avslag på søknaden om oppholdstillatelse og for konsekvensene av et eventuelt avslag. Han baserer seg både på egne opplevelser og opplevelsene til mennesker han har møtt.

Bruk undermenyen for å finne ulike ressurser med utfyllende informasjon.