Hopp til hovedinnhold

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Film,
Nettside

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Teamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir) og veileder både første- og andre linjetjenesten.

På denne siden finner du kontaktinformasjon, informasjon om teamets mandat, i hvilke saker du bør eller kan ta kontakt med teamet og hva som skjer når kontakt er etablert.