Hopp til hovedinnhold

Enslige mindreårige

13 ressurser

Enslige mindreårige flyktninger er en særlig sårbar gruppe. Mange opplever et høyt nivå av ulike former for stress etter ankomst. Dette kan vare over lang tid. På denne siden finner du forskning som beskriver deres situasjon og eksempler på hvordan man kan bidra til god ivaretakelse av enslige mindreårige.

PDF

Discuss it with your legal guardian

Beskrivelse: I forskningsartikkelen “Discuss it with your legal guardian: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors” (2020), ser en på hvordan omsorgen for enslige mindreårige flyktninger i omsorgsinstitusjoner organiseres og implikasjoner

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Våre nye barn

Beskrivelse: Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken.

PDF

Sparka rundt som en ball

Beskrivelse: Fra forskningsprosjektet “Bosetting av unge flyktninger fra Afghanistan: Forventninger og innsats”. Kvalitativ studie av enslige mindreårige afghanske gutter. Et samarbeid mellom RBUP/HiT v/Ketil Eide, ISF v Hilde Liden og RVTS sør V/Torunn Fladstad.

PDF

Vær snill – Råd fra enslige mindreårige

Beskrivelse: I artikkelen «Vær snill! Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere» intervjuet psykologene Bjørgo Skårdalsmo og Harnischfeger sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år.

PDF

Fra bosetting til voksenliv

Beskrivelse: Bosetting av enslige mindreårige innebærer et kommunalt ansvar for å vurdere og å tilby omsorg og oppfølging.

Film

Guro Westgaard: Ansatt i bolig for enslig mindreårige

Beskrivelse: Westgård jobber ved boliger for enslige mindreårige i Larvik. I denne filmen forteller hun om hvordan Traumebevisst omsorg kan fungere i praksis, ut i fra erfaringer de har gjort seg med metoden. Intervju og film av RVTS Sør.

Film,
Undervisningsmateriell

Bofellesskapsfilmene

Beskrivelse: BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Nettside

Bufdir: Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Beskrivelse: Bufdir (Barne- ungdom og familiedirektoratet) har en nettressurs om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Nettressursen inneholder informasjon om bosetting, omsorgssentertilbudet samt veiledere, rutiner og fagstøtte.